Spacer wirtualny Gra panoramiczna
history galleryinfo/news games education contact partners and sponsors facebook
 
 2016.08.29 
Konkurs fotograficzny "Tropem Dobranocki" przedłużamy czas nadsyłania prac!
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie fotograficznym,
pt. "Tropem dobranocki" organizowanym przez Muzeum Dobranocek
informujemy o przedłużeniu czasu nadsyłania prac:

Prace można nadsyłać drogą mailową do 30 września 2016 roku!


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO – TROPEM DOBRANOCKI

CZAS TRWANIA: 26 KWIETNIA – 1 WRZEŚNIA 2016 ROKU
przedłużony do 30.09.2016 roku

Organizatorem konkursu jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie. Konkurs ma charakter otwarty, nie ma ograniczeń wiekowych.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Tematyka konkursu: fotografia/skany fotografii dokumentujące obecność bohaterów polskich i
zagranicznych dobranocek
w różnych miejscach w kraju i na świecie aktualnie i w przeszłości.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 do 3 zdjęć/skanów zdjęć
(wyłącznie w formie cyfrowej). Można nadsyłać fotografie własnego autorstwa, ale także te odnalezione
w starych rodzinnych albumach.

Zdjęcia oceni komisja konkursowa powołana przez Muzeum Dobranocek w Rzeszowie,
składająca się z osób profesjonalnie zajmujących się fotografią.
Skład osobowy komisji ustala organizator.
Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: oryginalność, ciekawe ujęcie tematu
oraz jakość nadesłanych prac.
Wymagania techniczne: pliki o minimalnej rozdzielczości 300 dpi (wielkość minimalna 1,5 MB), fotografie zapisane w formacie JPG
Fotografie/skany fotografii, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty)
będą dyskwalifikowane.
Wszystkie pliki należy podpisać: nazwiskiem i imieniem autora/właściciela zdjęcia
oraz numerem, np. Nowak Marian zdj.1, Nowak Marian zdj.2.
Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
Komisja konkursowa zdyskwalifikuje prace zawierające treści wulgarne, nieprzyzwoite bądź
obrażające uczucia osób trzecich.
Nagroda konkursowa – ramka cyfrowa do prezentacji zdjęć - zostanie ufundowana przez
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.
Muzeum nie wysyła dyplomów za udział w konkursie.
Termin trwania konkursu: od 26 kwietnia do 30 września 2016 roku.
O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową do 20 października 2016 roku.
Prezentacja zdjęć laureatów oraz galeria fotografii wszystkich prac zakwalifikowanych
do konkursu zostanie zamieszczona na Facebooku, na profilu Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie oraz prezentację danych osobowych
na stronie internetowej i Facebooku organizatora oraz publikatorach, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 833).
Autor zgłaszający swoją pracę do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jej przez organizatora,

wykonywanie kopii oraz prezentacji podczas pokazu konkursowego, prezentacji na stronie internetowej, Facebooku,
w publikatorach oraz podczas innych okazji po zakończeniu
konkursu, według uznania organizatora.

Zdjęcia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy nadesłać do 30 września 2016
roku na adres: konkursymuzeumdobranocek@gmail.com z dopiskiem: „Tropem dobranocki”.
Karta zgłoszeniowa uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko:
…................................................................................................
Adres zamieszkania:
….............................................................................................. …................................................................................................. ...
Kod pocztowy:
.....................................................................................................
Miejscowość:
…...........................................................................................
Adres e-mail.:
...........................................................................................................
. Numer telefonu:
…...............................................................................................
Numer telefonu opiekuna (jeśli dotyczy):

...............................................................................................
Krótki opis zgłoszonej pracy, wraz z miejscem, autorem oraz historią wykonania fotografii:

…...................................................................................
..........................................................................................
...................................................................................................................................................


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
do celów marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Podpis uczestnika: …................................................................
Podpis opiekuna prawnego ( dot. osób poniżej 18 lat)......................................................................
 
   
Odtwarzaj Zatrzymaj Wyłącz