Spacer wirtualny Gra panoramiczna
history galleryinfo/news games education contact partners and sponsors facebook
 
 2016.09.30 
Konkurs plastyczny "Dobranocki z dawnych lat"
Konkurs plastyczny – „Dobranocki z dawnych lat" 30 września 2016


Muzeum Dobranocek w Rzeszowie ogłasza konkurs plastyczny "Dobranocki z dawnych lat".
Konkurs skierowany jest do Przedszkoli oraz do klas I-VI Szkół Podstawowych.
Komisja konkursowa wyłoni najciekawsze prace plastyczne przedstawiające popularne postacie
z dobranocek lat 60/70/80, bohaterów, których można spotkać w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.

Cel konkursu:

kształtowanie wyobraźni twórczej dzieci oraz zainteresowań plastycznych
inspirowanie do pracy twórczej
popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu plastycznego Dobranocki z dawnych lat jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie zwane dalej Organizatorem
2. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane na arkuszach A3, A4 w dowolnej technice przedstawiające popularne postacie z dobranocek prezentowanych w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.
3. Uczestnik może dostarczyć Organizatorowi tylko jedną pracę.
4. Prace konkursowe dzielone będą przez Organizatora na trzy kategorie:
przedszkolaki i oddziały przedszkolne przy SP
klasa I-III
klasa IV-VI

5. Kryteria oceny prac:
twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu
sposób i technika wykonanej pracy
ogólna estetyka wykonania prac
stopień opanowania technik plastycznych
samodzielność wykonania pracy.
6. Każdą pracę należy opisać w następujący sposób:
imię, nazwisko uczestnika
wiek
klasa
dane teleadresowe instytucji (przedszkole, szkoła, inne)
imię i nazwisko opiekuna
e-mail uczestnika bądź opiekuna

Metryczki należy umieścić na odwrocie pracy
7. Prace oceniane będą przez powołaną do tych celów przez organizatora komisję konkursową
prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą zakwalifikowane do konkursu,
spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze trzy zwycięskie prace w każdej z kategorii
decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna
autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe oraz dyplomy
8. Zabezpieczone prace należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową
w nieprzekraczalnym terminie do 5 stycznia 2017 na adres: Muzeum Dobranocek ze zbiorów
Wojciecha Jamy, ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów z dopiskiem: Dobranocki z dawnych lat. Decyduje data wpływu prac do muzeum. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Muzeum Dobranocek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
9. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie Muzeum Dobranocek w dniu 27 stycznia 2016
roku oraz poinformujemy telefonicznie dyrektorów szkół i placówek kulturalno-
oświatowych. 10. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
11. Prace konkursowe stają się własnością Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Złożenie prac do
konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora.
12. Organizator nie wysyła dyplomów za udział w konkursie.
13. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie,
publikowanie na stronie internetowej i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu
danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883). - Prosimy o dopisanie formuły na
zgłoszonych pracach.
 
   
Odtwarzaj Zatrzymaj Wyłącz