Spacer wirtualny Gra panoramiczna
history galleryinfo/news games education contact partners and sponsors facebook
 
 2016.11.22 
Konkurs czytelniczy "Poznaj Profesora"
Serdecznie zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych do udziału w konkursie czytelniczym "Poznaj Profesora", w którym uczestnicy zmierzą się z książką Stanisława Pagaczewskiego "Porwanie Baltazara Gąbki".

Konkurs odbędzie się 09.02.2017 r. w Muzeum Dobranocek.
Wszystkich chętnych prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBEJMUJĄCY ZNAJOMOŚĆ KSIĄŻKI STANISŁAWA PAGACZEWSKIEGO „PORWANIE BALTAZARA GĄBKI” PT.„POZNAJ PROFESORA”

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie VI klas Szkół Podstawowych, z zastrzeżeniem, że z jednej Szkoły/Zespołu Szkół do konkursu nie może przystąpić więcej niż 5 uczniów.
3. Do konkursu mogą przystępować także uczniowie młodsi, jednak stopień trudności zostanie utrzymany jak dla klas VI.
4. Do konkursu uczniów mogą zgłaszać rodzice lub nauczyciele wysyłając na adres email Muzeum Dobranocek formularz zgłoszeniowy (podane poniżej)
5. Konkurs odbędzie się 09.02.2017 r. w siedzibie Muzeum Dobranocek o godzinie 10.00.
6. Do konkursu przyjmujemy pierwszych 30 zgłoszonych uczestników.
7. Konkurs będzie miał charakter testu wyboru.
8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
9. Tematyka konkursu będzie obejmować znajomość książki S. Pagaczewskiego „Porwanie Baltazara Gąbki”.
10. Testy oceniać będzie komisja konkursowa, której skład osobowy ustala organizator.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia, w czasie oczekiwania na wyniki uczniowie oraz opiekunowie będą mogli zwiedzić ekspozycję muzeum oraz obejrzeć dobranocki.
12. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
13. Komisja konkursowa przyznaje 1 punkt za 1 prawidłową odpowiedź; nie przyznaje punktów przy pytaniach w których zaznaczono więcej niż 1 odpowiedz, lub nie zaznaczono żadnej; konkurs wygrywa osoba mająca największą liczbę punktów; w przypadku gdy kilka osób uzyska taką samą liczbę punktów organizator dopuszcza dowolną formę dogrywki.
14. Muzeum Dobranocek wręczy tego samego dnia najlepszym uczestnikom nagrody rzeczowe, (nie ma możliwości przesyłania ich pocztą)
15. Wszyscy uczestnicy dostaną pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie (dyplomów nie wysyłamy, wręczamy je w dniu konkursu )
16. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie oraz prezentację danych osobowych na stronie internetowej i Facebooku organizatora oraz publikatorach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 833).
17. Wypełniony formularz zgłoszenia należy nadesłać od 18.11.2016 do 15.01.2017 na adres: konkursymuzeumdobranocek@gmail.com z dopiskiem: „Poznaj Profesora ”.

Karta zgłoszeniowa uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko uczestnika:
Adres zamieszkania uczestnika:
Szkoła:
Adres Szkoły
Adres email:
Numer telefonu rodzica/nauczyciela:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do celów marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Podpis uczestnika:
Podpis rodzica/nauczyciela:

 

Konkurs "Poznaj Profesora"

 
   
Odtwarzaj Zatrzymaj Wyłącz