Spacer wirtualny Gra panoramiczna
history galleryinfo/news games education contact partners and sponsors facebook
 
 2018.01.05 
Konkurs czytelniczy "Z Doliny Muminków"
Serdecznie zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym "Z Doliny Muminków". Odbędzie się on 16 lutego 2018 r. w siedzibie Muzeum Dobranocek przy ulicy Mickiewicza 13, o godz.10.00, a test który napiszą jego uczestnicy będzie dotyczył znajomości książki Tove Jansson "W Dolinie Muminków".
By zgłosić się do konkursu należy wypełnić odpowiedni formularz i przesłać go drogą elektroniczną na adres: konkursymuzeumdobranocek@gmail.com
Poniżej regulamin konkursu oraz wspomniany formularz.
Postanowienia ogólne:
1.Organizatorem konkursu jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów.
2.Konkurs organizowany jest w celu promocji działalności Muzeum oraz wspierania czytelnictwa wśród dzieci.
Warunki uczestnictwa:
3.W konkursie mogą brać udział uczniowie II, III, IV i V klasy Szkoły Podstawowych (8-12 lat).
4.Uczestnicy będą podzieleni na dwie kategorie wiekowe: II-III klasa, IV-V klasa.
5.Z jednej Szkoły/Zespołu Szkół do konkursu nie może przystąpić więcej niż 5 uczniów.
6.W przypadku, gdy nauczyciel chciałby zaangażować całą klasę lub rocznik do udziału w konkursie, zaleca się przeprowadzenie eliminacji szkolnych i zgłoszenie do konkursu właściwego do 5 przedstawicieli danej szkoły.
7.Do konkursu nauczyciele zgłaszają uczniów wysyłając do dnia 02.02.2018 r. skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego załączonego do Regulaminu, na adres konkursymuzeumdobranocek@gmail.com
8.Do konkursu przyjmujemy pierwszych 30 zgłoszonych uczestników.
9.Udział w konkursie jest bezpłatny.
Zadanie konkursowe:
10.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest uważne przeczytanie książki Tove Jansson „W Dolinie Muminków” (wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1975; wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1981, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 2006, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 2016).
a.uczestnicy z kategorii II-III klasa: czytają rozdziały 1-4.
b.uczestnicy z kategorii IV-V klasa: czytają całą książkę.
11.Konkurs będzie miał charakter testu jednokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań (kategoria I-III klasa) lub 20 pytań (kategoria IV-V klasa) dotyczących książki.
12.Test potrwa ok. 40 min.
Terminy:
13.Konkurs odbędzie się 16.02.2018 r. w siedzibie Muzeum Dobranocek (ul. Mickiewicza 13, Rzeszów) o godz. 10.00.
14.Uczestnicy zobowiązani są pojawić się w Muzeum co najmniej 15 min przed rozpoczęciem konkursu.
Rozwiązanie konkursu, nagrody:
15.Wyniki konkursu ogłoszone będą po zakończeniu konkursu, w tym samym dniu. W czasie oczekiwania na wyniki uczniowie oraz nauczyciele lub opiekunowie będą mogli zwiedzić Muzeum oraz obejrzeć pokaz dobranocek.
16.Testy sprawdzać będzie trzyosobowa komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
17.Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
18.Komisja konkursowa przyznaje 1 punkt za 1 prawidłową odpowiedź, nie przyznaje punktów przy pytaniach w których zaznaczono więcej niż 1 odpowiedz lub nie zaznaczono żadnej.
19.Konkurs wygrywa uczestnik który uzyska największą liczbę punktów w swojej kategorii.
20.W przypadku, gdy kilka osób uzyska taką samą liczbę punktów Organizator zarządza dogrywkę w postaci quizu typu „kto pierwszy, ten lepszy”.
21.Wręczenie nagród nastąpi po ogłoszeniu zwycięzców.
22.Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy zaś pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.
Uwagi końcowe:
23.Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Organizatora, podanych w zgłoszeniu danych osobowych uczestników w celach związanych z organizacją Konkursu, wystaw pokonkursowych oraz marketingowych zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i zamieszczenie na stronie internetowej oraz Facebooku Organizatora i różnych publikacjach imienia, nazwiska i nazwy miejscowości laureatów.
24.Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
25.Nie podanie wszystkich danych wskazanych w regulaminie lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
26.Opiekun uczestnika konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie oraz prezentację danych osobowych na stronie internetowej i Facebooku Organizatora oraz publikacjach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 833).
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU „Z DOLINY MUMINKÓW”
Imię i nazwisko uczestnika/ uczestników (w nawiasie proszę podać wiek i klasę)
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa i adres szkoły
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna
Dane kontaktowe
(numer telefonu, e-mail)
Formularz wysyłamy na adres: konkursymuzeumdobranocek@gmail.com
(Prosimy o przesłanie skanu wypełnionego i ręcznie podpisanego dokumentu)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do celów marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Podpis nauczyciela/opiekuna:

 
   
Odtwarzaj Zatrzymaj Wyłącz