Spacer wirtualny Gra panoramiczna
historia galeriaaktualności zabawy edukacja kontakt partnerzy i sponsorzy facebook
 
 2016.10.21 
Muzeum ogłasza konkurs filmowy pt. "24 klatki na sekundę..."
Regulamin konkursu filmowego "24 klatki na sekundę..."
21 października do 20 stycznia 2017 roku


1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.
2. Konkurs jest skierowany do osób od 15 roku życia – zainteresowanych filmem animowanym. Ma na celu odkrywanie talentów, popularyzację wśród młodzieży sztuki, jaką jest film animowany.
3. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów.
4. Do konkursu należy składać filmy zrealizowane dowolną techniką.
5. Całkowity czas trwania filmu od 60 do 180 sekund (nie licząć napisów).
6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden film.
7. Filmy oceni komisja konkursowa powołana przez Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.
8. Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność oraz poziom techniczny. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
9. Komisja konkursowa zdyskwalifikuje prace zawierające treści wulgarne, nieprzyzwoite bądź obrażające uczucia osób trzecich.
10. Nagrodę konkursową – tablet – funduje Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.
11. O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie do 17 lutego 2017 roku.
12. Nagrodzony laureat konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie oraz prezentację danych osobowych na stronie internetowej i Facebooku organizatora oraz publikatorach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833).
13. W przypadku otrzymania niewystarczającej liczny zgłoszeń organizator zastrzega możliwość wydłużenia terminu składania prac i przesunięcia zakończenia konkursu.
14. Autor zgłaszający swoją pracę do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jej przez organizatora, wykonywanie kopii oraz prezentacji podczas pokazu konkursowego, prezentacji na
stronie internetowej, Facebooku, w publikatorach oraz podczas innych okazji po zakończeniu konkursu, według uznania organizatora.
Filmy można dostarczyć: mailowo na adres: konkursymuzeumdobranocek@gmail.com lub drogą pocztową bądź osobiście na adres: Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy
w Rzeszowie ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów. Autor filmu pokrywa koszt przesyłania prac. Filmy na płycie DVD prosimy składać w 1 egz.
15. Przesłane materiały nie będą zwracane autorom.
16. Opisane prace z dopiskiem Konkurs Filmowy "24 klatki na sekundę..." z wypełnioną kartą zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie: 20 stycznia 2017 roku do godziny 24.00.
O przyjęciu pracy decyduje data wpłynięcia pracy do Muzeum (nie stempla pocztowego). 17. Do filmu należy dołączyć kartę zgłoszeniową z danymi autora filmu oraz pisemną zgodę
uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.

Karta zgłoszeniowa konkursu:
Imię i nazwisko:
Numer pesel:
Adres zamieszkania:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Krótki opis zgłoszonej pracy:

Podpis uczestnika:
Podpis opiekuna prawnego (dot. Osób poniżej 18 lat):

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, publikowanie na stronie internetowej i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz. 883). - Prosimy o dopisanie formuły na zgłoszonych pracach.
 

Gra miejska "Śladami BoGUSława"
W piątek 21 października w naszym muzeum rozegra się jeden z etapów Gry Miejskiej "Śladami BoGUSława". Nie zdziwcie się jak traficie na rozpędzonych gimnazjalistów - zawodników rozemocjonowanych rozwiązywaniem zagadek i matematycznych zadań. Szczegóły na stronie: http://rzeszow.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/wydarzenia/gra-miejska/gra-miejska-sladami-boguslawa,2,1.html

 
   
Odtwarzaj Zatrzymaj Wyłącz